Juridisk ordbog 2018

 

 


Nedenfor følger korte forklaringer på mere end 1.000 juridiske udtryk og vendinger. Mange steder vil du også finde links til relevante lovforskrifter som disse er præsenteret hos Retsinformation.

Søgefunktion
Supplerende litteratur
Søg
efter begreb hos Retsinformation blandt gældende love (Vejledning)
Søg efter begreb hos Retsinformation blandt gældende lovbekendtgørelser (Vejledning)

Word-fil:
(Vejledning)

A-aktie

Aktie, som ifølge vedtægterne har en forøget stemmeret, dog ikke ud over ti gange stemmeværdien af nogen anden aktie af samme størrelse.

Abdikation

Et statsoverhoveds frivillige opgivelse af magten

Absolut bortsalg

Den højestbydende på auktionen har krav på at købe det bortauktionerede

A conto

Foreløbig betaling.

A conto udlodning

Overførsel af aktiver fra et bo til en arving eller legatar før boet slutter, jf. dødsboskiftelovens § 64.

Absolut flertal

Over halvdelen af de afgivne stemmer

AB 92

Almindelige betingelser for bygge- og anlægsvirksomhed.

Accept

Bekræftende svar på et tilbud, jf. aftaleloven.

Accept af risiko

En erstatning kan blive nedsat eller helt bortfalde, hvis den skadelidte selv har accepteret en risiko.

Acceptfrist

Den frist en modtager af et tilbud har til at svare, jf. aftaleloven § 2 ff.

Accessio

Tilvækst - sammenføjning af flere ting, som tilhører forskellige personer.

Accessio possessionis

Sammenlægning af besiddelsestid hos flere ejere ved udbringelse af hævdstiden

Accessorier

Renter og frugter

Accessorisk forpligtelse

Biforpligtelse

Actor sequitur forum rei

Sagsøgeren skal anlægge sagen ved sagsøgtes værneting

Ad acta

Henlæggelse af en afsluttet sag

Adcitation

Når en part i en retssag ønsker at inddrage en tredjeperson i sagen fordi parten har krav mod denne tredjemand, jf. retsplejeloven § 250 stk. 2.

Ad hoc værge

Værge beskikket til varetagelse af et bestemt formål

Adhæsionsproces

Når et civilretligt krav bliver behandlet under en straffesag, for eksempel når forurettedes krav på erstatning bliver behandlet under straffesagen mod tiltalte.

Adkomst

Ejerforhold. For eksempel kan en ejer af en fast ejendom få tinglyst sit ejerforhold i tingbogen.

Adkomstdokument

Et dokument der viser, hvem der er ejer af en ejendom, for eksempel et skøde.

Adkomstrubrikken

Det afsnit af tingbogen, hvor man registrerer ejerforhold.

Ad mandatum

Ifølge bemyndigelse

Administrationsbidrag

Begreb der bliver anvendt blandt andet om en del af terminsbetalingen ved et kreditforeningslån. Bidraget skal dække kreditforeningens udgifter til administration.

Administrativ frihedsberøvelse

En frihedsberøvelse, som ikke er besluttet af en dommer. For eksempel tvangsindlæggelse af en psykisk syg.

Adoptant

Den person, der har adopteret - adoptivforælder.

Adoption

Arvelovens § 4. Arveretten afhænger af, hvornår adoptionsbevilling er udstedt. Er adoptionsbevillingen udstedt før 1. april 1923 arver adoptivbarnet sin biologiske slægt, og den biologiske slægt arver adoptivbarnet. Adoptivbarnet har som udgangspunkt ikke arveret efter adoptanten og omvendt, med mindre det fremgår af adoptionsbevillingen. Adoptionsbevillingen kan senere være tillagt "nye retsvirkninger" efter 1956-adoptionsloven. Mellem 1. april 1923 og 1. januar 1957: Adoptivbarnet (og dets livsarvinger) arver adoptanten og (til dels) omvendt. Adoptivbarnet arver sin biologiske slægt, men ikke adoptantens slægt. Er adoptanten død før adoptivbarnet, arver alene adoptivbarnets biologiske slægt efter adoptivbarnet. Adoptionsbevillingen kan senere være tillagt "nye retsvirkninger" efter 1956-adoptionsloven. Efter 1. januar 1957: Adoptivbarnet skifter fuldstændig slægt. Dvs. adoptivbarnet (og dets livsarvinger) arver adoptanterne og deres slægt og omvendt. Adoptivbarnet mister sin arveret efter den biologiske slægt og omvendt, med mindre barnets arveret efter den biologiske slægt er forbeholdt i bevillingen. Efter 1. januar 1972: Som efter 1. april 1957, dog bortfaldt muligheden for at forbeholde arveretten efter den biologiske slægt.

Advarsel

Afgørelse i straffesag. Hvis det er en lille forseelse, og tiltalte erklærer sig skyldig, kan dommeren afslutte sagen ved at give tiltalte en advarsel.

Advis

Meddelelse - underretning.

Advokat

Juridisk uddannet person, som har advokatbestalling.

Advokatbestalling

Tilladelse til at praktisere som advokat. Justitsministeriet giver tilladelsen.

Advokatfuldmægtig

Juridisk uddannet person, som er ansat som fuldmægtig hos en advokat, og som er ansvarlig over for advokaten for sit arbejde.

Adækvans

Påregnelighed: Den resultat en fornuftig person må forvente følger af en handling.

Afbestillingsret

Når køber/bestiller har ret til at afbestille købet.

Afbetalingskøb

Køb af løsøre med ejendomsforbehold, hvor købesummen erlægges i afdrag

Afdrag

Hel eller delvis tilbagebetaling af gæld.

Affektionsværdi

En værdi, der ikke dreje sig om tingens handelsværdi. For eksempel kan indbo stort set uden handelsværdi have affektionsværdi for en afdøds arvinger.

Afhentningskøb

En købsaftale, hvor køber skal hente det købte, jf. købelovens § 9.

Afhjemling

En syns- og skønsmand afgiver en syns- og skønsrapport. Det hedder afhjemling, når syns- og skønsmanden afgiver en forklaring i retten. Det sker normalt, når parterne ønsker at stille spørgsmål om rapporten.

Afhjælpningspligt

En sælger har pligt til at reparere en solgt vare, hvis varen har en mangel, for eksempel hvis varen ikke fungerer, jf. købeloven § 78 (forbrugerkøb).

Afhjælpningsret

Når en sælger har ret til at reparere en solgt vare, hvor varen lider af en mangel - varen fungerer ikke, jf. f.eks. Købeloven § 79 (forbrugerkøb), hvor sælger kan afværge andre mangelsbeføjelser ved at reparere det solgte.

Afkræftelse

Ældre ord for omstødelse.

Aflysning

Sletning i tingbogen kræver accept fra den berettigede - kreditor, påtaleberettigede mv. eller anvendelse af tinglysningsloven § 20 eller mortifikation.

A fortieri

Så meget desto mere

Afpresning

Fremsættelse af trusler mod en anden for derved at opnå en uberettiget vinding, jfr. straffelovens § 281

Afståelse af arv

Justitsministeriet kan beslutte, at staten vil afstå arv, som ellers efter arvelovens § 71 ville tilfalde staten, til afdødes slægtninge eller andre nærtstående. Justitsministeriet kan endvidere beslutte ikke at rejse indsigelse mod et testamente, der ikke opfylder bestemte formkrav.

Afståelsesret

Ret til at lade en anden træde i sit sted i kontraktsforhold, fx afståelsesret i lejekontrakt, hvor lejer i givet fald har ret at overdrage lejemålet til en anden lejer.

Aftale

Løfte der er accepteret af modtageren

Aftægt

Når køberen af en ejendom forpligter sig til at give sælger bolig, logi eller anden ydelse. Man kan bede retten om at tinglyse aftalen. Aftægtsydelsen er en del af købesummen. Den bliver fastsat på baggrund af et skøn over, hvor længe forpligtelsen varer.

Told og Skat har tabeller for den forventede varighed. Disse tabeller tager udgangspunkt i alderen på den person, som er berettiget til ydelsen.

Afvisning

1.
Retten afviser at tinglyse et dokument, hvis den person, der råder over ejendommen, ikke har ret til at få dokumentet tinglyst.

2.
En afgørelse, hvor dommeren af formelle grunde afviser en sag, for eksempel hvis en sagsøger ikke betaler retsafgift eller ikke afleverer et processkrift.

Agent provokateur

En person A, som får en anden person B til at begå en strafbar handling. A's formål er, at B skal blive straffet.

Agnater

Personer, der nedstammer fra en bestemt fælles stamfader udelukkende gennem mænd

Agreed documents

Standardvilkår, som er resultat af forhandling mellem repræsentanter for modstående interessegrupper

Akkord

En økonomisk aftale med en persons kreditorer, så vilkårene for gældens betaling bliver ændret. Gælden bliver evetuelt nedsat.

Det kan ske som en frivillig akkord, en tvangsakkord eller en gældssanering. Man skal søge om tvangsakkord og gældssanering i skifteretten.

Akkumulerende investeringsforening

Investeringsforening, der ikke udbetaler udbytte, idet overskuddet tillægges egenkapitalen

Akkviescere

Affinde sig med f. eks. en dom

Akkvisitionsfællesskab

Formueordning, hvor ægtefællernes formue ved ægteskabets indgåelse er særeje, mens der er fælleseje om den formue, som optjenes under ægteskabet. Kan i Danmark aftales ved en ægtepagt

Akt

Genpart af dokumenter, der er tinglyst på ejendomme. Retskredsens akter bliver opbevaret på dommerkontoret. Hver ejendom har en mappe i tinglysningens arkiv. Mappen indeholder de dokumenter, der er tinglyst på ejendommen.

Aktiebog

Fortegnelse over samtlige selskabets aktier

Aktiebrev

Det dokument, der er aktionærens bevis for andelsretten. Kan være udstedt på navn eller til ihændehaveren

Aktieindkomst

Udbytte og visse kursgevinster på aktier og anparter.

Aktielejlighed

En beboelseslejlighed, hvor brugsretten til lejligheden er knyttet til en aktie i det boligaktieselskab, som ejer ejendommen. En række regler i lov om andelsboligforeninger, herunder maksimalpriserne, gælder også for disse lejligheder.

Aktindsigt

1) Parternes ret - når en sag behandles hos en administrativ myndighed - til at se de akter, der er i sagen.

2) I en sag ved domstolene - parternes og deres advokaters/forsvarers ret til at se de dokumenter, der fremlægges og til at se retsbogen og dombogen.

Aktionæroverenskomst

Aftale mellem aktionærer om en række forhold vedr. aktiebesiddelsen

Aktiv

En ting af værdi, for eksempel fast ejendom, løsøre, tilgodehavender eller lignende.

Alderstid

Så længe nogen kan huske, for eksempel alderstidshævd, hvor der først kan vindes hævd, når der ikke en nogen på egnen, som kan huske andet.

Alibi

Andetsteds

Alimentant

Person der skal betale underholdsbidrag

Alimentation

Underholdsbidrag

Allonge

Tillæg til for eksempel et pantebrev.

Allotria

Forhold der er sagen uvedkommende

All-risk forsikring

Forsikring der dækker alle typer skader på den forsikrede genstand

Alskyldserklæring

Kaution for alt hvad debitor til enhver tid måtte skylde kreditor

Alternativt opråb

Opråb af en ejendom på tvangsauktion først med forpligtelse til at overtage eller udrede en byrde, f. eks. en servitut, ud over auktionsbuddet, og dernæst uden sådan forpligtelse. Byrden kan eventuelt blive slettet, da der ikke er dækning ved det alternative opråb.

A.m.b.a.

Andelsselskab med begrænset ansvar

AM-bidrag

Arbejdsmarkedsbidrag. Det officielle ord for bruttoskatten der siden 1997 har udgjort 8 %.

Amnesi

Hukommelsestab

Amortisation

Et regelmæssigt afdrag på restgælden på et lån.

Amortisationskonto

Udtryk for det kurstabsfradrag som følger visse realkreditlån, som før d. 01.01.1996 er optaget til indfrielse af gamle kontantlån, jfr. ligningslovens § 6

Analogi

Anvendelse af en retsregel på et forhold, der ikke dækkes af ordlyden, når der foreligger årsagernes lighed

Anbringende

De forhold, som en part i en retssag mener kan være med til at vise, at pågældendes påstand er rigtig. Normalt skal man inden domsforhandling indlevere et påstandsdokument, der ud over partens endelige påstand også skal omfatte de anbringender, som parten ønsker at fremhæve.

Andelsboligforening

En forening, der ejer og driver en ejendom, hvor foreningens medlemmer bor i ejendommens lejligheder. Lejeloven § 100 har regler om at lejere, skal have tilbud om at købe ejendommen som andelsboligforening, hvis ejendommen bliver solgt.

Anerkendelseslæren

Retten kan anse en far eller en mor for bundet af en faktisk anerkendelse af barnets status som ægtebarn, således at denne status ikke kan ændres ved en faderskabssag

Anerkendelsessøgsmål

Søgsmål, hvor modparten påstås tilpligtet at anerkende, at en rettighed består eller ikke består. Dommen kan ikke tvangsfuldbyrdes som ved et fuldbyrdelsessøgsmål.

Anfordringsgaranti

Garanti hvor ydelsen skal erlægges på anfordring

Anfordringslån

Lån, hvor långiver (kreditor) kan kræve gælden tilbagebetalt på anfordring, dvs. når som helst

Anfægteligt testamente

Testamente som kun er ugyldigt hvis der rejses indsigelse mod dette

Animus donandi

Udslag af gavmildhed

Anke

Når en dom afsagt i byretten ønskes efterprøvet i landsretten, sker det ved anke.

Anklager

Den person, som i straffesager optræder på anklagemyndighedens vegne. Det kan være en politifuldmægtig, politiassessor, vicepolitimester eller politimester, som alle er juridisk uddannet. Enkelte steder bruges navnet politiadvokat. Det kan også være en politimand, der er anklager i sagen. Det forekommer oftest i bødesager.

Anlægsgæld

Betegnelse for gæld vedrørende vej, kloak mv.

Anmelder

Den, der har anmeldt et dokument til tinglysning, og som får tilsendt dokumentet fra tinglysningsdommeren. Anmelderens navn, adresse og telefonnummer skal være anført på forsiden af dokumentet

Anonym adoption

Adoption, hvor de biologiske forældre ikke får at vide, hvem adoptanterne er

Anmærkningsfrit

Dokument, der bliver tinglyst uden retsanmærkninger.

Annuitetslån

Et lån, hvor tilbagebetalingen sker med lige store ydelser i hele lånets afdragsperiode. Afdragets størrelse vil således vokse i løbet af afdragsperioden, mens rentebetalingen vil falde i samme periode.

Annullation af retsanmærkninger

Koster ikke retsafgift, men forudsætter en begæring på dokumentet.

Anordning

Gammelt ord for bekendtgørelse

Anpartssæreje

Særejeform, hvor en del af et aktiv er særeje og en anden del fælleseje

Anskaffelsesværdi

Købesummen for et aktiv. Anskaffelsesværdien har skattemæssig betydning for bl.a. fast ejendom ved senere salg, når erhververen sælger uden at have boet i ejendommen. Hvis man arver aktivet, er anskaffelsesværdien udlægsværdien fra dødsboet, eller det beløb aktivet er medtaget i boopgørelsen med.

Ansvarsforsikring

Forsikring, der dækker det erstatningsansvar, som den sikrede måtte pådrage sig over for andre. Er lovpligtig for ejere af bl.a. hunde og motorkøretøjer

Ansvarsfraskrivelsesklausul

Del af en aftale, hvor den ene parts ansvar efter de almindelige regler for ansvar i kontraktsforhold bliver fraveget. Blandt andet ved salg fra dødsbo kan man benytte sådan en klausul.

Anteciperet misligholdelse

Omstændigheder, der viser, at en misligholdelse senere vil finde sted

Appellere

Fælles betegnelse for anke og kære til en højere retsinstans

Apportindskud

Indskud af midler i et selskab i form af andre midler end kontanter

Approbation

Tilladelse eller godkendelse.

Arbejdsgiveransvar

En arbejdsgivers ansvar for skader som en ansat er skyld i, se Danske lov 3-19-2.

Arbitrær

Skønsmæssig

Arrest

Fogedretten kan foretage arrest når:

 • kreditor ikke har udlægsfundament,
 • hvis muligheden for at opnå dækning for tilgodehavendet ellers bliver mindre, for eksempel fordi skyldneren er i færd med at fjerne aktiver.

Man kan ikke begære arrest alene med den begrundelse, at skyldneren er ved at sælge et aktiv. Der skal også være en konkret risiko for, at kreditor bliver snydt for dækning.

Arveafkald

Når man giver afkald på at få en arv. Se boafgiftslovens § 5 og arvelovens § 42.

Arveforskud

Gave, hvor giveren senest ved gavens givelse har bestemt, at gaven skal afkortes i modtagerens arv.

Arvefølgen

Den orden, hvori de forskellige slægtsgrupper, kaldet arveklasser, kommer i betragtning som arvinger i henhold til loven

Arvelod

Den del af et dødsbo som en arving arver

Arveretsforbrydelse

Se arvelovens § 48

Arveudlæg

Udlodning fra et dødsbo til den enkelte arving

Arving

En person, som skal arve hele boet, en brøkdel af boet, resten af boet eller en brøkdel af resten. Har i modsætning til en legatar bestemmelsesret i dødsboet

Arvingsgæld

Gæld som en arving har til arveladeren

Arvingsløs kapital

Arv efter en person, som ikke efterlader sig legale arvinger eller testamentsarvinger. Arven tilfalder staten, arvelovens § 95.

Ascendent

Slægtning i opstigende linie - modsat descendent

Attestere

Bevidne skriftligt

Auktionarius

Auktionsleder

Auktionsskøde

Fogedretten udsteder auktionsskøde efter en tvangsauktion over en fast ejendom. Før det kan ske, skal alle vilkår for tvangsauktionskøberen være opfyldt.

Autoriseret bobestyrer

Advokat som justitsministeriet har autoriseret til at behandle dødsboer

Avalist

Person der har kautioneret for en veksel

Avlingstiden

Den periode, inden for hvilken et barn må antages at være avlet. Udgør i normaltilfældene 60 dage, der ligger fra 300 dage til 240 dage forud for barnets fødsel.

 

 

B-aktie

Aktie som ifølge vedtægterne har en lavere værdi end A-aktierne

BBR

Fogedretten udsteder auktionsskøde efter en tvangsauktion over en fast ejendom. Før det kan ske, skal alle vilkår for tvangsauktionskøberen være opfyldt.

BBR-meddelelse

Kort beskrivelse af ejendommen fra Boligministeriets Bygge- og Boligregister. Er baseret på ejerens egne oplysninger.

Bebyggelsesprocent

Det etageareal en ejendom procentuelt er bebygget med. I lokalplaner mv. bliver fastsat maksimale bebyggelsesprocenter.

Bedsteforældrelinjen

Hvis en arvelader hverken efterlader sig ægtefælle eller livsarvinger, og ej heller efterlader sig forældre eller disses livsarvinger, arver bedsteforældrene eller disses børn. Også kaldet 3. arveklasse

Begrænset kaution

Kaution for hele fordringen men med et begrænset beløb - modsat delkaution, hvor kautionisten hæfter for en del af fordringen

Begunstiget

Den person, der er indsat til at arve en livsforsikring, kapitalpension eller anden tilsvarende forsikring. I kontrakterne er der en standardbegunstiget, men man kan også indsætte en bestemt person ved navn.
En begunstigelse kræver meddelelse til forsikringsselskab/bank, og det er ikke tilstrækkeligt at skrive det i et testamente.

Bekendtgørelse

Generel retsforskrift, der er bindende for borgerne, og som er fastsat af et ministerium med hjemmel i en lov

Bekræftende til genmæle

Når sagsøgte i en sag accepterer sagsøgers påstand.

Benificeret sag

Retssag, hvor der er givet fri proces.

Berammelse

Beslutning om tidspunkt for møder i retten.

Berigelseskrav

En person, der uden grund er blevet beriget på en andens bekostning, skal i visse tilfælde afgive berigelsen til den anden

Beskyttelsespræceptive bestemmelser

Lovbestemmelser, der ikke kan fraviges til skade for den ene part, f. eks. forbrugeren eller lejeren

Berigtigelse af en ejendomshandel

Består af:

 • udarbejdelse af pantebreve, skøde og andre dokumenter vedrørende handelen,
 • udarbejdelse af indberetningsskema til ejendomsskattekontoret og indhentelse af påtegning om ejendomsværdi, tinglysning,
 • udarbejdelse af refusionsopgørelse,
  afregning over for sælger - herunder sælgerpantebreve,
 • overtagelse af brandforsikring,

overtagelse af pantegæld.

Berigtigelse af et bo

Skifterettens afgørelse om, hvordan et bo skal behandles.

Beskikket bygningssagkyndig

Arkitekt, ingeniør eller lignende som er godkendt til at lave tilstandsrapporter.

Beslutning

Retten kan træffe afgørelse ved dom, kendelse eller beslutning.

Retten skal begrunde domme og kendelser.

En beslutning behøver ikke at indeholde en begrundelse.

Bestyrelse

En forenings eller selskabs ledelse.

Betalingsfader

Formodet fader til et barn født uden for ægteskab før d. 01.01.1960. Skulle betale børnebidrag, men barnet har ikke arveret efter faderen.

Betalingskort

Hævekort samt konto-, kredit- og købekort, der kan benyttes i betalingsøjemed, således at kortindehaver ved brug af kortet kan erhverve varer eller tjenesteydelser, foranledige overførsel af betaling, hæve penge eller foretage lignende transaktioner.

Betalingspåkrav

Et betalingspåkrav er en blanket, som kreditor skal udfylde med oplysninger om, hvilket beløb kreditor mener debitor skylder og hvorfor.

Betalingssted

Betalingsstedet er normalt fordringshaverens bopæl eller forretningssted. Pengeskyld er bringeskyld.

Betinget skøde

Skøde, hvor overdragelsen af fast ejendom er betinget af købesummens betaling, af udstykning eller andet.

Et skøde, der er betinget af købesummens betaling, kan blive tinglyst i adkomstrubrikken. Andre betingede skøder bliver tinglyst som en byrde.
Kun hvis betingelserne bliver opfyldt, kan overdragelsen blive endelig.

Bevaringsdeklaration

En servitut, der indeholder bestemmelser om bevaring af en fredet eller bevaringsværdig ejendom.

Bevisankesag

Når en sag om anke af en straffesag omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld.

Bevisbyrde

Når en part har bevisbyrden for et bestemt forhold, kommer det vedkommende til skade, hvis oplysningerne (beviserne) ikke bliver fremskaffet.

Bevissikring

Hvis en indehaver af en immaterialrettighed (rettighedshaver) mener, at hans/hendes rettighed bliver krænket af en anden person eller virksomhed, kan rettighedshaveren anmode fogedretten om at hjælpe med at sikre bevis for at der sker en krænkelse. Fogedretten kan for eksempel forsøge at skaffe bevis for, at rekvisitus fremstiller kopier af rettighedshaverens produkter.

Bigami

Indgåelse af ægteskab, uagtet at en af parterne eller begge i forvejen er gift

Biintervenient

En biintervenient er en person eller virksomhed, der støtter en part i en retssag uden selv at nedlægge påstand og betale retsafgift, jf. retsplejelovens § 252.

Bilbogen

Register over panterettigheder, udlæg og ejendomsforbehold i motorkøretøjer, påhængs- og sættevogne til biler samt campingvogne.

Binavn

Navn hvorunder et selskab også drives

Bindende individualisering

Ved genuskøb opnår køber beskyttelse mod sælgerens retsforfølgende kreditorer, når bestemte genstande er udskilt til fordel for køber på en for sælger bindende måde

Bistandsadvokat

Retten kan beskikke en advokat til at bistå en forurettet (typisk et voldsoffer) under en straffesag.

Blandet ejendom

Ejendom med flere lejlighedstyper fordelt efter lejlighedens formål, for eksempel beboelses- og erhvervslejligheder.

Blankofuldmagt

Ubegrænset fuldmagt

Blankt arveafkald

Arveafkald, som har virkning både for afkaldsgiveren og dennes livsarvinger. Det modsatte af personligt arveafkald, hvor arveretten for afkaldsgiverens livsarvinger forbeholdes

Blåstemplede lån eller obligationer

Lån og obligationer som på udbetalingtidspunktet har en rente svarende til mindsterenten eller en højere rente, jf. kursgevinstloven § 14, stk. 2.

Boafgift

Man skal betale en afgift af arvebeholdningen og af forsikringssummer, der bliver udbetalt i anledning af et dødsfald.

Tvangsarvinger og visse andre nærtstående betaler 15 %, andre betaler derudover en tillægsafgift på 25 %.

Inden 15%-afgiften beregnes, trækkes et bundfradrag fra arvebeholdningen.

Der er intet bundfradrag i livsforsikringer eller ved beregning af 25%-afgiften.

En ægtefælle skal ikke betale boafgift.

Bobestyrer

Justitsministeriet udpeger et antal advokater som autoriserede bobestyrere. Det betyder, at disse advokater skal behandle en række dødsboer. Blandt andet hvor boerne er insolvente, hvor der er usikkerhed om arvingsforhold, eller hvor afdøde i testamente har bestemt, at en bobestyrer skal behandle boet.

Skifteretten skal vælge én af de autoriserede bobestyrere, med mindre afdøde ved testamente har bestemt, hvem der skal være bobestyrer.

Bodel

Den del af et fællesbo, som en ægtefælle råder over i levende live, det vil sige de ting, vedkommende er ejer af.

Bodelingsoverenskomst

Ægtefællers skiftlige aftale om deling af fælleboet, hvis ægteskabet bliver opløst ved separation eller skilsmisse.
Bodelingsoverenskomst, som indeholder bestemmelser om fast ejendom kan blive tinglyst som adkomst.

Bofradrag

Fradrag i et skattepligtigt bos skat for boperioden, jf. dødsboskattelovens § 30, stk. 2, og § 72, stk. 4.

Boligareal

Ejendommens areal, som man lovligt må anvende til beboelse.

Boliginteressentskab

Interessentskab, hvor de enkelte interessenter har brugsret til lejlighederne i den ejendom, som interessentskabet ejer.

Boligretten

Byretten bliver kaldt boligretten, når den behandler sager om lejeforhold og bliver suppleret med lægdommere indstillet af lejer- henholdsvis udlejerorganisationer.

Bomøde

Møde hos en bobestyrer i et dødsbo

Bona fide

God tro

Bonus pater familias

Latinsk udtryk for en fornuftig familiefar - udtrykket skal dække en person, som handler fornuftigt og omhyggeligt. Udtrykket bliver anvendt til at vurdere en konkret adfærd.

Boopgørelse

Opgørelse over boets aktiver, passiver, indtægter og udgifter i boperioden og angivelse af arvens fordeling, jf. dødsboskiftelovens § 31 og § 66.
I forenklet privat skifte skal man ikke indgive boopgørelse, jf.
dødsboskiftelovens § 35.

Bortkomstklausul

Klausul i et notartestamente om, at den underskrevne genpart af testamentet, som opbevares i skifteretten, skal have samme gyldighed som originaleksemplaret.

Bopælspligt

Når ejeren af en fast ejendom er forpligtet til at bo på ejendommen, for eksempel landbrugsejendomme.

Boskat

Skat for et dødsbo.

Boslod

Den del af et formuefællesskab, som en ægtefælle overtager efter deling i tilfælde af for eksempel et skifte ved den ene ægtefælles død. Normalt er det halvdelen af fællesboet, men kun solvente boslodder indgår i delingen.

Bosondring

Ophævelse af formuefællesskabet ved dekret afsagt af skifteretten. Betingelserne findes i retsvirkningslovens § 38:

En ægtefælle kan forlange bosondring:

1) når den anden ægtefælle ved vanrøgt af sine økonomiske anliggender, ved misbrug af sin rådighed over fælleseje eller ved anden uforsvarlig adfærd i væsentlig grad har formindsket den del af fællesboet, hvorover han råder, eller har fremkaldt fare for sådan formindskelse,
2) når den anden ægtefælles bo er kommet under konkursbehandling,
3) når den anden ægtefælle ulovligt ophæver samlivet, og begæring om bosondring indgives inden 1 år efter samlivets ophævelse,

 

Boudlæg

Et dødsbo afsluttes uden skiftebehandling, når afdøde ikke ejede mere end hvad der kan betale begravelse mv. og herudover et mindre beløb, jf. dødsboskifteloven kap. 12.

Boudlæg skal ske til den eller de, der socialt var afdøde nærmest og ikke f.eks. til alle arvinger.

Brandsikring

Forbedring af en bygning, så brandfaren bliver nedsat, og en brand ikke udbreder sig så hurtigt.

Bringegæld

Gæld, hvor skyldneren er forpligtet til at betale på det sted, som kreditor anviser. Det er det almindelige princip i dansk ret for betaling af gældsforpligtelse.

Bristende forudsætninger

En persons forudsætninger for en disposition falder bort på grund af senere indtrufne omstændigheder. Modsat urigtige forudsætninger. Kan medføre ret til at træde tilbage fra aftalen, hvis forudsætningen er væsentlig, dvs. har virket bestemmende for løftegiveren, kendelig for medkontrahenten og relevant, dvs. at det efter en samlet vurdering er mest rimeligt at placere risikoen for, at forudsætningerne brister, hos medkontrahenten

Broderlod

Arvelodden til sønner var ifølge Danske Lov 5-2-29 på det dobbelte af arvelodden til døtre. Reglen blev afskaffet i 1857.

Brugeligt pant

En panthaver kan forsøge at sikre sit tilgodehavende med indtægter fra pantet for eksempel en landbrugsejendom. Panthaver får fogedrettens tilladelse til at overtage pantet.

Brugsmodel

Eneret til en frembringelse, som kan udnyttes industrielt, og som indebærer en løsning på et teknisk problem. Opnås ved registrering hos patentmyndigheden

Brugsret

Ret til at bruge en ejendom. Bliver brugt om for eksempel leje og forpagtning, men også om mere begrænsede rettigheder f.eks. jagtret eller færdselsret. Brugsret kan beskyttes ved tinglysning af den aftale, der giver rettigheden.

Brøkdelssæreje

Når en del af det, en ægtefælle ejer, er særeje og resten er fælleseje.

Bundfradrag

Betegner normalt det fradrag i arvebeholdningen, som bliver givet, inden der bliver beregnet boafgift (men ikke tillægsboafgift), se boafgiftslovens § 6.

Bliver også anvendt som betegnelse for et fradrag ved modregning af virksomheds- og konjunkturopsparing, se
dødsboskatteloven § 10, § 11, § 24, § 25 og § 74.

Bundgrænse

Betegnelse for beløbsgrænserne i dødsboskattelovens § 6 for, hvornår et bo er indkomstskattepligtigt.

Byggelinie

En grænse for bebyggelse, for eksempel ud mod en vej.

Byggelån

En midlertidig kredit, mens et byggeri står på. Når ejendommen er opført, bliver byggelånet betalt tilbage. Beløbet hertil bliver ofte skaffet gennem optagelse af kreditforeningslån eller andet "varigt" lån.

Byggepligt

Ved udstykning bliver det ofte krævet, at grunden skal være bebygget inden en vis frist. Er denne frist ikke overholdt, kan ejeren blive forpligtet til at sælge grunden tilbage til kommunen. Bestemmelse om byggepligt kan blive tinglyst på ejendommen.

Byggetilladelse

Inden man begynder visse byggerier, skal kommunen give byggetilladelse.

Bygherre

Den, der træffer aftale med en entreprenør om udførelse af et bestemt arbejde

Bygning på lejet grund

Når en bygning er opført på en grund, som ikke er ejet af bygningens ejer.
I tingbogen kan oprettes et særskilt bygningsblad til bygningerne, og herefter kan der for eksempel blive tinglyst pantebreve med pant kun i bygningerne.

Bygningsattest

Tilladelse til at tage bygningen i brug.

Bygningssagkyndige

Beskikket bygningssagkyndig arkitekt, ingeniør eller lignende, som er godkendt til at lave tilstandsrapporter.

Byrder

Servitutter mv. Det kan for eksempel være forbud mod et bestemt byggeri.

Byzone

Et område, der er udlagt til bymæssig bebyggelse.

Børnerente

Livrente, der kommer til udbetaling fra forsikringstagerens død og indtil børnene fylder 24 år.

Båndlagt arv eller gave

Arv eller gave, som modtageren ikke kan disponere over. Kan være bestemt ved testamente eller gavebrev. Tvangsarv kan kun båndlægges til det fyldte 25. år.

 

 

Camoufleret hustrubidrag

Udtryk for, at hustruen har givet afkald på hustrubidrag eller ladet dette nedsætte mod at børnebidraget til gengæld er forhøjet.

Causa adjecta

Vedhæftet begrundelse, f. eks. for en testamentarisk disposition

Caveat emptor

Købers undersøgelsespligt - pligt til at se sig for, for eksempel om det købte lider af fejl og mangler.

Cedent

Overdrager af en fordring.

Cession

Overdragelse af en fordring.

Cessionar

Erhverver af en fordring.

Cessus

Skyldneren i fordring, der bliver overdraget.

Check

Et dokument, hvor udstederen beder banken om at betale et beløb til en person.

Cirkulære

Forskrift udstedt af en overordnet myndighed, som er bindende for en underordnet myndighed. Andre end den pågældende underordnede myndighed er ikke forpligtet af cirkulæret.

CISG

International købelov.

Civilkøb

Køb og salg mellem to private personer, som ikke handler i kraft af deres erhverv. Er ikke et forbrugerkøb.

Clausula rebus sic stantibus

Klausul om at aftalen kun er gældende, hvis forholdene ikke ændrer sig

Commodatum

Lån til brug, dvs. aftale om vederlagsfri brug af en ting, hvor selve tingen skal leveres tilbage, når forholdet ophører.

Commorientes

Hvis 2 personer, der har arveret efter hinanden, afgår ved døden, uden at det vides, hvem af dem, der er død først, anses den ene ikke for at have overlevet den anden, jfr. arvelovens § 94 stk. 2.

Condictio indebiti

Tilbagesøgning af beløb, som er erlagt i en urigtig formening om skyld

Contra bonos mores

I strid med lov og ærbarhed. Danske Lov 5-1-2

Culpa

Skyld - grund til for eksempel erstatningspligt.

Cut-off-klausul

Klausul om, at skyldneren ikke skal kunne rejse indsigelse mod en erhverver af fordringen. Er ikke gyldig i forbrugerforhold, jfr. kreditaftalelovens § 33.

CVR

Det centrale virksomhedsregister.

 

 

Dagbogen

Dokumenter, der bliver indsendt til tinglysning, bliver registreret i dagbogen den dag de bliver indleveret, hvis retten modtager dokumentet senest kl. 12. Hvis dokumentet kan tinglyses, har det retsvirkning fra den dag, det er noteret i dagbogen.
Når tinglysningskontoret tinglyser "fra dag til dag" bliver dagbogen ikke ført særskilt.

Dagbøder

Bøder, der bliver fastsat efter tiltaltes indtægt, jævnfør straffeloven § 51, og hvor forvandlingsstraffen bliver fastsat til et tilsvarende antal dages fængsel.

Damnum emergens

Formuetab

Datterselskab

Et aktie- eller anpartsselskab, som har et moderselskab

De lege ferenda

Mening om, hvordan retstilstand burde være.

Debitor

Anden betegnelse for skyldner.

Debitorskifte

Når en ny debitor overtager gælden. Det kræver accept af kreditor.

Decharge

Erklæring om fritagelse for ansvar for selskabets ledelse

Deklaration

Andet ord for servitut.

Deklaratorisk

Fravigelig, det vil sige en bestemmelse, der kun gælder, hvis parterne ikke aftaler noget andet.

Dekort

Nedslag i prisen

Dekret

Ældre betegnelse for en kendelse.
Nu bliver betegnelsen mest brugt i forbindelse med konkurs.

Del credere

Indestå for tredjemands opfyldelse af en forpligtelse

Deldom

Dom vedrørende en del af de omtvistede krav

Delebarn

Udtryk for, at barnet bor på skift nogenlunde lige meget hos begge forældre, f. eks. en uge ad gangen.

Delegation af kompetence

Overgivelse af kompetence, men på den måde at man kan tilbagekalde delegationen.

De lege ferenda

Udtalelse om, hvorledes gældende ret burde være

De lege lata

Udtalelse om, hvad der er gældende ret

Delikt

Retsbrud

Delkaution

Kaution for en del af en fordring - modsat fuldstændig kaution. Ikke det samme som begrænset kaution, hvor kautionisten hæfter for hele fordringen, men med et begrænset beløb.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ligger i Strasbourg, og er en institution under Europarådet. Menneskerettighedsdomstolen behandler klager fra borgere over medlemsstaternes overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), men også klager fra medlemsstater over en anden medlemsstats mulige overtrædelse af EMRK. For at indbringe en sag for menneskerettighedsdomstolen, skal man som borger imidlertid have udtømt alle sine muligheder for at klage i den stat, hvor krænkelsen er sket. Klagen skal desuden være indsendt senest inden 6 måneder efter den sidste endelige nationale afgørelse.

Flere oplysninger om muligheden for at indbringe en sag for domstolen kan fås hos Institut for Menneskerettigheder, www.menneskeret.dk.

Denunciation

Underretning - meddelelse. Er i nogle tilfælde en betingelse for at sikre sin ret efter en aftale overfor den anden parts kreditorer.

Deponering

En betaling, som er betinget af, at visse krav bliver opfyldt.

Depositar

Den person, der påtager sig at opbevare en værdi (ting såvel som penge) for en anden. Depositaren forpligter sig samtidig til at tilbagelevere den samme ting.

Depositum

Sikkerhedsstillelse, for eksempel i forbindelse med lejemål.

Differencerente

Rente fra indfrielse af et kreditforeningslån til kurs 100, indtil den obligationstermin, hvor lånet kunne blive opsagt.

Diligentia quam in suis rebus

Den omhu, man udviser i egne anliggender

Diligenspligt

Pligt til i kontraktforhold at påse, at også en anden parts interesser varetages

Direktiv

I EU-retten en beslutning, som retter sig til medlemsstaterne, og som skal indarbejdes i national ret, før den kan anvendes over for borgerne

Dirigent

Leder af en generalforsamling. Bliver oftest valgt på generalforsamlingen.

Diskonto

Nationalbankens rente for udlån til pengeinstitutter. Diskontoen bliver anvendt som udgangspunkt for bl.a. procesrente. Det er diskontoen pr. 1. januar, henholdsvis 1. juli, der bliver brugt. Denne rente bliver kaldt referencerenten.

Diskretionær

Skønsmæssig.

Diskulpere

Fritage for skyld.

Dispositiv arvepagt

Aftale om overdragelse af ventende arv

Dissens

Mindretal i kollegial ret.

Dividende

Delvis betaling af kreditorerne ved for eksempel afslutning af en konkursbehandling eller akkord.

Dobbeltforsikring

Det forhold, at samme interesse er forsikret mod samme risiko i flere selskaber. Den samlede erstatning kan ikke overstige den samlede skade.

Dolus

Svig - forsæt

Dolus eventualis

Forsætsform, hvor gerningsmanden har indset og accepteret følgen som en nærliggende mulighed

Dom

Retten kan træffe afgørelse som dom, kendelse eller beslutning.

Domicil

Hjemsted.

Dommer

Den person, der under sagen repræsenterer retten. Det kan være en dommer, en retsassessor eller en dommerfuldmægtig.

Uanset hvem der er dommer i en sag, kan andre ikke give dommeren instruks om, hvilket resultat sagen skal have.

Domsforhandling

Tidligere betegnelse for hovedforhandling. Se Hovedforhandling.

Domsmænd

Lægdommere, som sammen med dommeren afgør visse sager, for eksempel straffesager eller boligretssager.

Donation

Gave.

Donatio in dando

Gave i form af overdragelse

Donatio in liberando

Gave i form af gældseftergivelse

Donatio in obligando

Gave i form af påtagelse af en forpligtelse

Donatio renumeratoria

Gave, der ydes til gengæld for velvilje fra modtagerens side, f. eks. en gave som tak for tro tjeneste

Droit moral

En forfatters eller kunstners ret til at blive navngivet i overensstemmelse med god skik og krav på, at hans værk ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.

Dubiøs

Tvivlsom, for eksempel en tvivlsom fordring.

Duplik

Sagsøgtes andet processkrift.

Dækningskøb

Køb af genstand af samme art og godhed, som den købte, når køber har hævet købet

Dødsanmeldelse

Sognepræstens meddelelse til skifteretten om, at et dødsfald har fundet sted, jf. dødsboskiftelovens § 4.

Dødsbobeskatning

Beskatning af dødsboer.

Dødsfaldskendelse

Skifterettens afgørelse om, at et dødsfald har fundet sted. Bliver brugt når afdødes lig ikke er fundet, men det dog alligevel må anses for sikkert, at han/hun er død, jf. dødsboskiftelovens § 5.

Dødsfaldssæreje

En formueordning, hvor fælleseje bliver særeje ved en ægtefælles død. Kan ikke gyldigt etableres efter dansk ret.

Dødsformodningsdom

Man kan bede civilretten om at afsige en dom, når en person har været forsvundet i en vis længere periode. Det afhænger af, om vedkommende var i livsfare, da han/hun forsvandt, jf. lov om bortblevne.

Dødsgave

En gave, der er lovet, men først skal opfyldes ved giverens død. Kræver at testamentsreglerne bliver overholdt og bliver betragtet som arv, jf. arvelovens § 70.

Dødslejegave

En gave, som giveren yder på et tidspunkt, hvor han/hun må indse, at døden er nært forestående. Kræverat testamentsreglerne bliver overholdt og bliver betragtet som arv, jf. arvelovens § 70.

 

 

E contrario (e.c.)

Modsætningsslutning

Editionspligt - civilretlig

Pligt til at fremlægge dokumenter i en retssag.

Editionspligt - strafferetlig

Under politiets efterforskning af en straffesag, kan retten pålægge en person eller virksomhed, der ikke er under mistanke, at forevise eller udlevere genstande, jf. retsplejelovens § 804. Det er en betingelse, at genstanden er i den pågældendes varetægt og at genstanden

 • kan anvendes som bevis under straffesagen
 • bør konfiskeres, eller
 • ved lovovertrædelsen er fravendt nogen, som kan kræve den tilbage.

Effektiv debitorrente

Sammenfatter den samlede forrentning inklusiv nominel rente, kurstab, kurtage og bidrag. Også denne rente bliver angivet med et samlet tal.

Effektiv kreditorrente

Sammenfatter for så vidt angår kreditforeningsobligationer den direkte rente og udtrækningsgevinsten. Renten bliver angivet som et tal og bliver beregnet ud fra obligationernes gennemsnitlige udtrækningstidspunkt. For så vidt angår private pantebreve sammenfattes den samlede rente, der fås ved køb af pantebrevet, til en kurs mindre end 100.

Efterkaution

Kaution for kautionist

Egen skyld

En erstatning kan blive nedsat eller bortfalde, hvis skadelidte har vist egen skyld.

Ejendomsavancebeskatning

Lovgivning om beskatning af fortjeneste ved salg af fast ejendom. Ved salg af et parcelhus, hvor ejeren har boet i ejendommen, skal ejeren ikke betale skat.

Ejendomsbyrde

Begrænset rettighed over fast ejendom, f. eks. brugsrettighed, servitut, aftægtsrettighed, køberet, forkøbsret samt salgs- og pantsætningsforbud. Tinglyses i byrderubrikken

Ejendomsforbehold

Når en sælger i en købsaftale vil råde over det solgte, indtil købesummen er betalt.

Ejendomsmægler

Erhvervs- og selskabsstyrelsen har et register over de personer, der må kalde sig ejendomsmægler.

En ejendomsmægler skal opfylde visse uddannelseskrav og krav med hensyn til økonomi og garantistillelse for at blive optaget i registeret

Ejendomsvurdering

De offentlige myndigheder vurderer fast ejendom. Denne offentlige ejendomsvurdering danner baggrund for forskellige skatter, tinglysningsafgiften (alternativt til købesummen) og værdiansættelse i for eksempel dødsboer.

Ejendomsværdipåtegning

Det er en betingelse for tinglysning af et skøde, at kommunens skatteforvaltning der påfører en påtegning på skødet om ejendomsværdi.

Ejendomsværdiskat

Kommunal beskatning af ejerboliger.

Ejerforening

Forening som består af ejerne af ejerlejligheder i en ejendom

Ejerlav

Matrikulær inddeling. Ejerlavet er en del af ejendommens matrikelnummer.

Ejerlejlighed

En lejlighed, der ejes af den enkelte ejer. Ejerlejligheden udgør en fast ejendom. Alle ejerlejlighedsejerne ejer i fællesskab fællesfaciliteter, for eksempel grund og loft.

Ejerpant

En prioritetsplads i en fast ejendoms hæftelser, som giver ejeren mulighed for at give sig selv pant i ejendommen.

Ejerpantebrev

Et pantebrev ejeren af en ejendom udsteder til sig selv. Ejerpantebrevet er ikke et gældsbrev, men kan bruges som sikkerhed for f.eks. et lån.

Ejerskifteafdrag

Ekstraordinært afdrag på et pantebrev i forbindelse med ejerskifte.

Ejerskifteforsikring

En forsikring mod skjulte fejl og mangler ved en fast ejendom. Man kan tegne forsikringen i forbindelse med et ejerskifte.

Ejerskiftegebyr

Gebyr til kreditor på et pantebrev ved ejerskifte. Gebyret, som typisk udgør 1% af restgælden, afskrives ikke på restgælden - i modsætning til ejerskifteafdrag

Ejerskiftelån

Lån der bliver optaget i forbindelse med en ejendomshandel.

Ejerudgift

De samlede udgifter ved at eje en bestemt fast ejendom, for eksempel renter og afdrag, forsikringer, ejendomsskat.

Eksekution

Fuldbyrdelse. Bliver brugt som betegnelse for det, der sker i fogedretten, når et krav bliver inddrevet.

Eksekutionsfrist

Den tid (normalt 14 dage), der skal forløbe fra en doms afsigelse, før dommen kan fuldbyrdes (eksekveres)

Eksekutionsfundament

Dokument, der danner grundlag for tvangsfuldbyrdelse, f. eks. en dom, et retsforlig, et frivilligt forlig eller et gældsbrev

Eksekutor

Betegnelsen er erstattet af bobestyrer.

Eksekvaturpåtegning

Påtegning på dom om at denne kan tvangsfuldbyrdes

Eksheredere

Gøre arveløs

Eksigibel

Når en dom eller andet kan gennemtvinges i fogedretten, er det eksigibelt.

Eksigibilitetskalusul

Klausul i et dokument om, at dette kan tvangsfuldbyrdes uden dom ved direkte henvendelse til fogedretten

Eksklusion

Udelukkelse - f. eks. som medlem af en forening

Eksklusivaftale

Aftale i en overenskomst om, at arbejdsgiveren kun må beskæftige medlemmer af et bestemt fagforbund

Ekspropriation

Man bliver tvunget til at give afkald på en del af eller hele sin faste ejendom til det offentlige. Ekspropriation kræver lovhjemmel, og at det sker til gavn for almenheden.

Ekstinktion

Når en aftaleerhverver, der er i god tro, vinder ret i forhold til andre rettighedshavere.

Ekstrakt

Kopi af nogle af sagens dokumenter og bilag.

Endeligt skøde

Skøde der bliver kaldt endeligt skøde. Det betyder, at alle betingelser for overdragelsen er opfyldt og, at køber er blevet ejer af ejendommen uden forbehold.

Endossatar

Den, der får dokumentet - f. eks. en veksel eller check - overdraget

Endossement

Overdragelse af f. eks. en veksel eller check

Endossent

Overdrageren af f. eks. en veksel eller check

Eneforhandler

En forhandler der har eneret til at sælge en vare - eventuelt i et bestemt område.

Energikonsulent

Udarbejder rapport om en ejendoms energi- og vandforbrug.

Enkeltværelse

Beboelsesfacilitet uden selvstændigt køkken. Er modstykket til en beboelseslejlighed. Kan enten være en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en- eller tofamiliehus (accessorisk enkeltværelse) eller være et separat enkeltværelse (klubværelse)

Entreprisekontrakt

Aftale om opførelse af bygning eller andre anlæg på fast ejendom

Erklæringsvildfarelse

Ubevidst uoverensstemmelse mellem vilje og erklæring, f. eks ved fejlskift. Kaldes også uægte vildfarelse

Error in motivis

Urigtig forudsætning, der har været bestemmende for en disposition. Også kaldet motivvildfarelse

Etageareal

Det samlede areal på samtlige udnyttede etager i en ejendom.

Eurolån

Kreditforeningslån, der bliver udstedt i Euro.

Eutanasi

Aktiv dødshjælp

Exheredere

Gøre arveløs

Ex nunc

Fra nu af

Ex officio

Når retten i visse sager selv tager initiativ til at træffe beslutning om sagen.

Ex tunc

Fra da af (altså med tilbagevirkende kraft)

Ex tuto

For en sikkerheds skyld

Ex æquo et bono

Efter ret og billighed

F1, F2 og F5

Rentetilpasningslån, hvor renten fastsættes for 1, 3 eller 5 år ad gangen

 

 

Factoring

Fakturabelåning.

Fagentreprise

Bygherren indgår aftale med de enkelte entreprenører

Fakturabelåning

Pantsætning af tilgodehavender (fakturaer). Sikringsakten er meddelelse til debitor.

Fakultativ

Ikke pligtmæssig - frivillig.

Fallent

En person, hvis bo er under konkursbehandling.

Falsa demonstratio non nocet

En forkert betegnelse i et testamente af en person eller en ting skader ikke. Domstolene kan rette en sådan fejl, hvis retten er sikker på, hvad testator mente.

Fastkursaftale

Aftale om at fastfryse den kurs et kreditforeningslån skal udbetales til.

Feriegodtgørelse

Udgør 12,5% af lønnen i optjeningsåret

Ferieår

1. maj til 30 april. I denne periode holdes ferie optjent i det foregående kalenderår.

Fideikommis

Hvis man ved testamente tillægger ejendele til flere ved testators død ufødte børn. Arveloven § 68 indeholder forbud mod fideikommis.

Fifo-princippet

First in - first out. Ved salg af aktier med samme rettigheder, men erhvervet på forskellige tidspunkter, anses de først erhvervede aktier for de først afståede, jf. Aktieavancebeskatningslovens § 5, stk. 2.

Fiscus

Statskassen

Flexlån

En betegnelse for rentetilpasningslån. Hvis andre pantehæftelser vil respekterer et sådant lån, skal det i respektpåtegningen anføre at dette lån er et rentetilpasningslån.

Fogedforbud

Fogedretten kan ved forbud pålægge private og repræsentanter for stat og kommune i disses egenskab af parter i private retsforhold at undlade handlinger, som strider mod rekvirentens ret, jf. retsplejeloven § 641. Et fogedforbud kan betinges af sikkerhedsstillelse.

Fond

Selvejende institution, uden ejerkreds.

Fondsaktier

Aktier, som udstedes ved en forhøjelse af aktiekapitalen ved overførsel fra selskabets frie egenkapital

Forbigået arving

En arving, der er blevet "glemt" i forbindelse med et skifte. Arvingens krav forældes efter 10 år ved privat skifte og efter 5 år ved bobestyrer- boer, jf. Lov om borteblevne § 25.

Forbrugeraftale

Købsaftale mellem en erhvervsdrivende (i sit erhverv) og en forbruger, jf. købeloven § 4a.

Force majeure

En udefra kommende omstændighed, som det på forhånd er klart, at mennesker ikke kan afværge, f.eks. naturkatastrofer.

Fordelingstal

Forholdstal, der i ejerforeninger anvendes til at fordele fællesudgifterne.

Fordringshaver

Den som har noget til gode

Fordringshavermora

Når debitor ikke kan opfylde sin forpligtelse på grund af kreditors forhold. I nogle tilfælde kan debitor frigøre sig ved at deponere det skyldige beløb.

Fordringshaverskifte

Indtræden af ny fordringshaver i et gældsforhold. Kan normalt ske uden skyldnerens samtykke

Forening

Sammenslutning med en vekslende medlemskreds til opnåelse af et fælles formål af økonomisk eller ideel karakter

Forenklet privat skifte

Privat skifte, hvor der ikke skal betales boafgift eller boskat, jf. dødsboskiftelovens § 33 og § 34.

Forfaldsdag

Den dag en ydelse forfalder. Der er ofte tilknyttet en kredittid -et antal løbedage. Betalingsdagen kan derfor være senere end forfaldsdagen.

Forfaldstid

Det tidspunkt, hvor kreditor kan kræve betaling.

Forhalingrente

Rente på grund af for sen betaling.

Forhandlingsgrundsætningen

Retten skal afgøre en civil tvist ud fra parternes påstande og oplysninger.

Forholdsmæssigt afslag

Nedsættelse af købesum. Nedsættelse af leje.

Forkyndelse

Meddelelse - f.eks. af stævning, dom eller indkaldelse til retsmøde. Forkyndelse sker på den måde, at en stævningsmand, politiet eller postvæsenet afleverer meddelelsen eller indkaldelsen.

Forkøbsret

Ret til at købe et aktiv til samme pris, som kan opnås fra en tredjemand.

Forlig

En aftale mellem to parter. Hvis forliget indgås under et retsmøde kaldes det et retsforlig.

Forlovelse

Aftale om at ville indgå ægteskab

Forløfte

Ældre ord for kaution

Formidlingsaftale

Aftale mellem en ejendomsmægler og en sælger af et hus. Aftalen skal være skriftlig jf. Lov om omsætning af fast ejendom § 10, og fastslår de aftaler der er indgået for salgsarbejdet.

Formløst testamente

Et testamente, som ikke opfylder arvelovens formkrav, dvs. at det hverken er et notartestamente, et vidnetestamente eller et nødtestamente. Et formløst testamente skal tilsidesættes, hvis blot en af de, der ville arve, hvis testamentet ikke var oprettet, forlanger det, jf. arvelovens § 55.

Formuefællesskab

Hovedregel, hvorefter ægtefæller på skifte deler det beholdne fællesbo lige.

Formuemasse

Ved et bos formuemasse forstås boets aktiver uden fradrag af gæld eller lignende.

Formueoversigt

Oversigt over afdødes og længstlevende ægtefælles formue og gæld, samt forsikrings- og pensionsudbetalinger. Skal udarbejdes ved uskiftet bo.

Formulartvang

Situationer, hvor en bestemt formular skal anvendes.

Forsendelseskøb

Køb, hvor sælger skal sørge for forsendelse til det sted køber overtager varen.

Forsendelsesrisikoen

Ved aftalers indgåelse er det normalt afsenderen, der bærer risikoen for, at et brev når rettidigt frem til modtageren. Ved reklamationer bærer modtageren forsendelsesrisikoen, hvis blot set kan bevises, at brevet er afsendt, f. eks. ved anbefalet brev

Forsikrede

Den person, hvis liv eller helbred er forsikret i en livs- eller ulykkesforsikring.

Forsikringstager

Den person, der tegner en forsikring.

Forsikringsydelse

Den ydelse, der opstår krav på i anledning af forsikringsbegivenheden

Forsinkelse

For sen levering eller slet ingen levering af salgsgenstanden. Anvendes også på for sen betaling af købesummen

Forsinket accept

Er ikke bindende som en rettidig accept af et tilbud, men betragtes som en nyt tilbud. jf. aftaleloven § 4.

Forsvarer

En advokat som bistår en sigtet eller tiltalt under eller før en straffesag.

Forsæt

Med vilje - vilje til at gøre noget eller i visse situationer også hvis man måtte indse at en følge af handling er overvejende sandsynlig. For visse forbrydelser kan tiltalte kun straffes, hvis anklageren kan bevise, at tiltalte havde forsæt til forbrydelsen.

Fortrinsret

Se arvelovens § 50, stk. 2

Fortrydelsesret

Ret til at annullere en aftale, jf. lov om forbrugeraftaler og ved køb af fast ejendom. Der gælder ikke en generel regel om fortrydelsesret ved køb i forretninger.

Forvaltningsafdeling

Afdeling i et pengeinstitut, der administrerer umyndiges midler og båndlagte midler.

Forvandlingsstraf

Når en person straffes med en bøde fastsættes også en alternativ fængselsstraf. Den dømte kan ikke selv vælge mellem bøde og fængsel. Fængselsstraffen bliver kun aktuel, hvis det ikke er muligt at inddrive bøden, helt eller delvist, og skyldneren er uden betalingsevne. Det er politiet, der træffer afgørelse om forvandlingsstraf skal afsones. Derfor er det ikke givet på forhånd, at manglende betaling fører til, at forvandlingsstraffen skal afsones.

Forvaring

Aftale om opbevaring af en ting med pligt til at tilbagelevere den samme ting. Er også navnet på en tidsubestemt straf, som kan idømmes visse farlige kriminelle, se straffelovens § 70

Forældelse

Forældelse betyder, at en fordring bortfalder, og at kravet ikke længere kan gøres gældende overfor skyldneren.

Fordringer forældes efter reglerne i forældelsesloven, der trådte i kraft 1. januar 2008.

Som udgangspunkt forældes fordringer 3 år efter fordringens forfaldsdato. Forfaldsdatoen er det tidspunkt, hvor kreditor kan kræve beløbet betalt. En række særlige fordringer forældes dog først efter 10 år.

Indtil 1. januar 2011 er forældelsesreglerne i en overgangsperiode, hvor de gamle forældelsesregler, der var gældende indtil 1. januar 2008, fortsat kan have en vis betydning. De gamle forældelsesregler førte til forældelse efter 5 eller 20 år. Reglerne om forældelse i overgangsperioden fremgår af forældelseslovens § 30.

Forældrelinjen

Hvis arveladeren ikke efterlader sig ægtefælle eller livsarvinger, tilfalder arven forældrene til lige deling. Kaldes også 2. arveklasse.

Franchise

Aftale mellem to erhvervsdrivende A og B om B's markedsføring af forretningskoncept udviklet af A.

Fratrædelsesgodtgørelse

Se funktionærlovens § 2 a

Fredskov

Jordareal, som vedvarende er reserveret til skov og skal bevares som skov, jf Skovloven § 3 og 4.

Fremleje

En lejers videreudlejning til en anden lejer (fremlejetager), jf. lejeloven § 69 - 70.

Friarv

Den formue, du efterlader dig, opdeles i tvangsarv og friarv. Friarv er den arv, som arvelader frit kan disponere over i sit testamente, jf. arvelovens kap. 10.

Frigørelsestid

Det tidspunkt, hvor skyldner er berettiget til at betale gælden.

Frijorder

Arealer i det åbne land, der ikke er undergivet landbrugspligt.

Fripolice

En livsforsikring kan i visse tilfælde omskrives til fripolice, således at forsikringstageren får en præmiefri forsikring med en forsikringssum, som er beregnet på basis af en engangspræmie svarende til tilbagekøbsværdien.

Fri proces

Fritagelse for at betale sagens omkostninger. Meddeles ved bevilling fra statsamtet

Fristdag

Den dag skifteretten modtager anmeldelse af betalingsstandsning eller konkursbegæring.

Fritsstilling

Tilkendegivelse fra arbejdsgiveren om, at funktionæren i opsigelsesperioden ikke har nogen arbejdsforpligtelse. Er en definitiv suspension.

Frivillig auktion

Auktion begæret af ejer eller en af ejerne af en ejendom. Anvendes til opløsning af et sameje. Frivillig auktion fordrer ved tvist forudgående opsigelse af samejet med sædvanligt varsel.

Frivilligt forlig

Dokument, hvor debitor frivilligt anerkender gælden, som kan inddrives gennem fogedretten, hvis forliget ikke overholdes

Fuld anmeldelsesret

Retten til at anmelde det fulde tilgodehavende i flere boer i tilfælde af solidariske skyldneres konkurs og retten til at anmelde det fulde tilgodehavende i boet trods afdrag fra solidariske medskyldnere, jf. konkurslovens §§ 47-51

Friværdi

Værdi minus gæld. Anvendes ofte vedrørende fast ejendom, hvor friværdien er ejendommens værdi fratrukket pantegælden.

Fuldbyrdelsesfristen

Er i sager om civile krav normalt på 14 dage efter dagen for dommens afsigelse, jf. retsplejelovens § 480, stk. 1

Fuldmagt

En aftale om at fuldmægtigen kan handle på fuldmagtsgiverens vegne. En fuldmagt er ofte skriftlig, men kan også være en del af en jobbeskrivelse eller den kan være mundtlig, jf. aftaleloven § 10 - 27.

Fuldmagt med særlig tilværelse

Fuldmagt, hvor der findes visse for tredjemand tilgængelige kendsgerninger, som gør det klart, at fuldmægtigen har fuldmagt. Kan være en skriftlig fuldmagt, som er beregnet til at vise frem, en offentlig bekendtgjort fuldmagt (f. eks. en prokura), eller en stillingsfuldmagt

Fuldmagt uden særlig tilværelse

Fuldmagt, der alene hviler på fuldmagtgiverens erklæring, f. eks en mundtlig fuldmagt

Fuldstændigt særeje

En særejetype, som betyder, at særejet hverken skal deles ved separation, skilsmisse eller død. Det modsatte af skilsmissesæreje, som bliver fælleseje ved død

Fundats

Vedtægt.

Funktionær

Ansat, hvor ansættelsen er reguleret af funktionærloven, jf. funktionærloven § 1.

Fusion

Når flere selskaber lægges sammen.

Fællesareal

Et areal, som ejes i fællesskab af ejerne i en ejerforening.

Fælleseje

Fælleseje eller formuefællesskab er ægteskabs hovedregel, hvorefter ægtefæller på skifte deler det beholdne fællesbo lige. De kommer ikke derved til at hæfte for hinandens gæld.

Fællesskabskompensation

Kompensation til en ægtefælle, som under ægteskabet har foretaget en mindre pensionsopsparing, end hvad der svarer til en rimelig pensionsordning for den pågældende, fordi vedkommende af hensyn til familien eller den anden ægtefælle helt eller delvist har været uden for arbejdsmarkedet, haft orlov eller har arbejdet på nedsat tid. Beløbet kan højst udgøre halvdelen af forskellen mellem værdien af den pensionsopsparing, hver af ægtefællerne har foretaget under ægteskabet af midler fra fællesejet.

Fællesudgifter

Anvendes om de fælles udgifter der er f.eks. i en ejerlejlighedsforening, f.eks. vedrørende grund, tag mv.

 

 

Garantilån

Rentetilpasningslån, hvor der er sat loft over, hvor meget renten kan stige til.

Gave

Vederlagsfri overdragelse af et aktiv. Ofte kræves tillige en grad af gavmildhed.

Gaveafgift

Afgift til statskassen ved gaver mellem nærtbeslægtede. Gaveafgiften er 15 %. Ved gave til knap så nærtstående bliver gavebeløbet skattepligtig for modtageren.

Gaveløfte

Ensidig viljeserklæring om at ville yde en anden en gave. Skriftlige gaveløfter kræver ikke accept. Mundtlige gaveløfter skal accepteres straks.

Generalforsamling

Øverste myndighed i en forening eller et selskab. Nogle foreninger og selskaber har andre betegnelser for en generalforsamling.

Generalfuldmagt

Fuldmagt vedrørende samtlige økonomiske forhold. En generalfuldmagt kan til tider gøre værgemål overflødig i situationer, hvor en person har givet en generalfuldmagt, inden vedkommende mistede evnen til at handle på egne vegne.

Generalklausul

Betegnelse for aftaleloven § 36.

Genindtrædelsesret

Er en tidligere lejers mulighed for at få lejemålet igen, hvis den nuværende lejer ikke forbliver i det på grund af misligholdelse fra lejerens side. Men der er ifølge lejelovens § 74 a, stk. 2 betingelser, som skal opfyldes, for at der er genindtrædelsesret.

Genoptagelse

På visse vilkår kan en endelig dom genoptages ved samme ret. Det drejer sig i det væsentligste om udeblivelsesdomme, jævnfør for civile retssager retsplejeloven § 367.

Gensidigt testamente

Et testamente. Opretterne begunstiger gensidigt hinanden.

Genstandslegatar

Den, der skal arve en bestemt genstand.

Genus

Køberetlig betegnelse. Genuskøb vedrører køb af genstande, som er bestemt efter deres art, for eksempel 100 tons hvede.

Giftenavn

Efternavn erhvervet ved ægteskab

God tro

Vidste ikke og burde ikke vide.

Goodwill

Værdien af en forretning - bortset fra fast ejendom, anlæg, beholdninger fordringer og lignende - for eksempel kundekreds, renomme og beliggenhed samt for eksempel forretningens ry blandt leverandører, kreditorer, personale med videre.

Grundfond

Midler, som opspares i en ejerforening til imødegåelse af større udgifter, f. eks. reparation af taget. Skal ifølge normalvedtægten oprettes, hvis mindst 1/4 af ejerne efter antal og efter fordelingstal begærer det.

Grundlovsforhør

En person, som politiet sigter for en lovovertrædelse, kan højst være anholdt 24 timer. Vedkommende skal inden fristen fremstilles for en dommer, hvis politiet ønsker, at han/hun fortsat skal være anholdt eller fængslet. Dette retsmøde hedder et grundlovsforhør, og dommeren tager her stilling til politiets ønske.

Gældsbrev

Skriftlig erklæring om at skylde penge. Erklæringen skal være ensidig og uden betingelser for at være et gældsbrev.

Gældsovertagelse

Overtagelse af for eksempel sælgers gæld ved køb af fast ejendom. Gældsovertagelse kræver kreditors accept.

Gældssanering

I visse tilfælde kan en person få sin gæld nedsat af skifteretten i en kendelse om gældssanering. Gælden bliver nedsat til en dividende, som oftest skal betales af vedkommende i en 5 års periode.

 

 

Habilitet

Evne til at kunne handle på en måde, der er gyldig ifølge loven.

Halvgenerisk køb

Køb af en vis mængde af et angivet parti. Henregnes til genuskøb, jfr. købelovens § 3

Handelsagent

Den, som for en anden (agenturgiveren) mod vederlag (provision) har påtaget sig for dennes regning selvstændigt og vedvarende at virke for salg eller køb af varer ved at indhente tilbud (ordre) til agenturgiveren eller ved i dennes navn at indgå aftale herom. Har et fast forretningssted i modsætning til handelsrejsende

Handelskøb

Køb mellem handlende i deres erhverv, jævnfør købeloven § 4.

Handelsrejsende

Den, der som led i et tjenesteforhold har påtaget sig at opsøge kunder og herunder virke for salg eller køb af varer, som ikke medføres, ved at indhente tilbud (ordre) til arbejdsgiveren eller i dennes navn indgå aftale herom.

Handelssædvane

Skik og brug mellem handlende - evt. i en branche.

Handelsværdi

Den pris man kan få for et aktiv, for eksempel en fast ejendom.

Handleevne

Evne til at kunne forpligte sig på en måde, som er gyldig ifølge loven.

Helligdagsreglen

Hvis forfaldsdagen er en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen normalt til den følgende søgnedag

Hjemfaldsreglen

Betegnelse for det forhold, at en bygning uden betaling eller mod en mindre betaling på et given tidspunkt skal afleveres til sælgeren af grunden

Hjemting

Den retskreds, hvor en person bor, og hvor vedkommende som udgangspunkt kan blive sagsøgt, bliver kaldt hans/hendes hjemting.

Holografisk testamente

Et testamente skrevet og underskrevet af testator, men uden testamentsvidner. Et holografisk testamente kan være gyldigt som nødtestamente, jævnfør arveloven § 44.

Hovedentreprise

Bygherren indgår aftale med en enkelt hovedentreprenør, som påtager sig at levere ydelsen til rette tid

Hovedforhandling

Det retsmøde, hvor hele sagen samlet fremlægges for retten med henblik på, at gøre sagen endeligt klar til afgørelse.

Hovedforhandlingen indledes med, at parterne nedlægger deres påstande. Sagsøgeren giver herefter en kort fremstilling af sagen, hvorefter bevisførelsen – herunder afhøringer af vidner - finder sted. Oplæsning af dokumenter finder kun sted, i det omfang der er anledning dertil. Derefter gør sagsøgeren og sagsøgte hver for sig rede for deres opfattelse af hele sagen, og der gives til sidst parterne lejlighed til at kommentere hinandens indlæg.

Når forhandlingerne er sluttet, optages sagen til afgørelse. Retten kan dog med parternes samtykke udsætte sagen på parternes stillingtagen til rettens forligsforslag.

Hovedforhandling blev tidligere kaldt for domsforhandling.

Hovedmanden

Anvendes ved kaution om den person, der er kautioneret for, dvs. debitor

Hovedstol

Det beløb der oprindeligt blev lånt. Det er oftest dette beløb, man kan se i tingbogen.

Husholdningsfuldmagt

En ægtefælles ret til at købe varer til husholdning eller børns fornødenheder på kredit, således at begge ægtefæller hæfter for gælden. En husholdningsfuldmagt er også en hustrus ret til at købe på kredit til dækning af egne (sædvanlige) behov, jævnfør lov om ægteskabs retsvirkninger § 11.

Husbondansvar

En arbejdsgiver hæfter for det erstatningsansvar, som den ansatte pådrager sig for uforsvarlige skadegørende handlinger, der er foretaget i forbindelse med arbejdets udførelse, jfr. Danske Lov 3-19-2

Hævd

Hvis en person i en tyve års periode eller i alderstid har rådet over noget uden at have lov til det, kan vedkommende i visse tilfælde vinde ret til at fortsætte med det, jævnfør Danske Lov 5-5-1 og 2. Det kræver dog, at vedkommende var i en vis god tro.

Høstpant

En landmand kan give pant til sikkerhed for betaling af udgifterne til såsæd og gødning med videre. Høstpant skal tinglyses i personbogen.

Håndpant

Et pant i en ting (løsøre). Pantsætter bliver frataget muligheden for at bestemme over det pantsatte.

Ibrugtagningstilladelse

Attest udstedt af de kommunale bygningsmyndigheder på, at et byggeri er lovligt opført - kaldtes tidligere en bygningsattest

 

 

Ideel anpart

En anpart, som ikke er fysisk afgrænset. A ejer en ideel anpart på 50 % - det betyder, at A ejer 50 % af hele ejendommen.

Identification

Det forhold, at skyld udvist af en anden identificeres med den pågældendes egen skyld.

Ignorantia juris non nocet

Ukendskab til loven fritager ikke for ansvar

Ildsvåde

Brand.

Illikviditet

Når debitor ikke kan betale gæld, efterhånden som den forfalder.

Impossibilia nulla est obligatione

Man kan ikke forpligtelse sig til noget, der ikke er muligt

Impotens

Manglende evne til at fuldbyrde naturligt samleje (impotentia coeundi) eller den blotte sterilitet (impotentia generandi)

In solidum

Solidarisk. Ved hæftelse in solidum kan kreditor kræve hele fordringen af hver enkelt debitor.

Indekslån

Lån, hvor gælden løbende reguleres efter et indeks - pristalsreguleres.Hvis andre pantehæftelser vil respekterer et sådant lån, skal det i respektpåtegningen anføres, at dette lån er et indekslån.

Indeståelse

Garanti for opfyldelse af andet end pengeforpligtelser, f. eks. en advokats indeståelse for levering af pantebrev i tinglyst anmærkningsfri stand

Indbofordelingsliste

Fortegnelse over, hvorledes arvelader ønsker indboet fordelt mellem arvingerne. Hvis formkravene til testamenter ikke er overholdt, kan fordelingslisten kun lægges til grund, hvis der ikke rejses indsigelse mod gyldigheden.. Dette gælder, selv om testator i testamentet har forbeholdt sig at oprette formløse indbofordelingslister

Indbotestamente

Testamentarisk bestemmelse om, hvem der skal arve sædvanligt indbo og personlige effekter. Kan ifølge arvelovens § 66 oprettes skriftligt af testator ved en dateret og underskrevet erklæring. For den, der i forvejen er arving, anses en begunstigelse i et indbotestamente for en fortrinsret til inden for sin arvelod at overtage de pågældende genstande til vurderingsbeløbet, medmindre andet fremgår af den testamentariske bestemmelse.

Individualforfølgning

Den enkelte kreditors retsforfølgning ved en fogedforretning - modsat universalforfølgning.

In dubio pro reo

Enhver grundet tvivl bør komme den sigtede til gode

Individualisering

Adskillelse fra andre lignende ting, så - f.eks. det solgte - kan udpeges.

Inhabilitet

Situationer hvor rettens personale skal eller kan vige sædet, jf. retsplejelovens § 60 - 67.

Injurie

Æreskrænkelse.

Inkonvertibel

Lån, der ikke kan indfries - konverteres.

Insolvenserklæring

Populær betegnelse for at en fogedforretning er gennemført uden dækning for kreditor. Mange tror fejlagtigt, at man uvarslet kan møde op i fogedretten og afgive en insolvenserklæring.

In solidum

Solidarisk, dvs. een for alle og alle for een

Insolvent

Insolvent betyder, at man ikke har formue eller indtægt nok til at dække sin gæld.

I et insolvent bo er der ikke fuld dækning til afdødes gæld. Disse boer skal behandles som bobestyrerboer.

Insolvent bo

Bo, hvor der ikke er fuld dækning til afdødes gæld. Disse boer skal behandles som bobestyrerboer, jf. dødsboskiftelovens § 36.

Insufficiens

Udtryk for, at passiverne overstiger aktiverne

Integritetskrænkelse

Fysisk skade på en person (personskade) eller på en ting (tingsskade)

Inter partes

Mellem parterne.

Inter vivos

Mellem levende. Det modsatte af mortis causa (ved død). En gave er en disposition inter vivos, mens et testamente er en disposition mortis causa.

Interessentskab

Når flere personer i fællesskab ejer en flerhed af aktiver, f.eks. en virksomhed. Indehaverne hæfter personligt (dvs. med hele deres formue) og solidarisk (hver især for det hele) for interessentsskabets gæld. Modsat samejet kan den enkelte interessents kreditorer ikke få foretaget udlæg i interessentskabets aktiver, men alene i interessentens ideelle andel af interessentskabet. Et interessentskab opløses efter 1874-skiftelovens § 82, dvs. efter de regler, der før 1997 gjaldt for dødsboer.

In terminis

Ordret. Anvendes når en dom eller kendelse stadfæstes med uændret begrundelse

Intestsarv

Arv som ikke beror på testamente, altså legal arv

Isolationsfængsel

Varetægtsfængsling hvor sigtede ikke må have fællesskab - helt eller delvist - med andre indsatte, jf. retsplejeloven §770 a.

 

 

Judiciel

Andet ord for retlig.

Jura novit curia

Retten kender retsreglernes indhold

Juridisk person

Betegnelse for den, der har selvstændig retsevne, men ikke er en fysisk person. f. eks. selskaber, foreninger, stiftelser og fonde.

Jurist

Person, der har bestået juridisk embedseksamen, dvs. cand. jur.

Justifikationssag

Civil retssag til efterprøvelse af visse foreløbige retsskridt foretaget af fogedretten - arrest og forbud.

Jus accrescendi

Tilvækstret, dvs. en ret for en testamentsarving at få sin arvelod forøget som følge af, at en lod er blevet ledig, f. eks. fordi en anden arvinger er død før arveladeren

Jus tollendi sine læsione prioris status

Ret til at bortfjerne installerede genstande, hvis dette kan ske uden beskadigelse af den øvrige del af bygningen

 

 

K0 - kosmetiske skader

Karakter i tilstandsrapporten, der beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen. Kosmetiske forhold er uden betydning for bygningsdelens funktion, og vil ofte være "bagatelagtige skader", som derfor sjældent fremgår af rapporten.

K1 – mindre alvorlige skader

Karakter i tilstandsrapporten, der beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion. Skaden vurderes ikke at udvikle sig med tiden, men omtales for at undgå usikkerhed med hensyn til bedømmelse af huset.

K2 – alvorlige skader

Karakter i tilstandsrapporten, der beskriver skader, som medfører at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele.

K3 – kritiske skader

Karakter i tilstandsrapporten, der beskriver skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette svigt risikerer at medføre skader på andre bygningsdele.

Kammeradvokat

Advokat der fører sager på statens vegne

Kapitalforsikring

En forsikring med en udbetaling - modsat forsikringer med løbende udbetaling.

Karenstid

Den periode efter en forsikrings tegning, hvor forsikringen endnu ikke dækker. En livsforsikring dækker typisk ikke selvmord inden 1 år efter forsikringens tegning

Kaskoforsikring

Dækker som udgangspunkt enhver skade på den forsikrede genstand, uanset om nogen har skylden. Der er således tale om en all-risk forsikring

Kausalitet

Årsagssammenhæng. En af betingelserne for erstatningspligt efter en culpabedømmelse.

Kaution

Indeståelse for at debitor betaler.

Kautionsforsikring

Et forsikringsselskabs indeståelse for at for eksempel en advokat betaler kontraktsmæssige forpligtelser. Bobestyrerer og kuratorer skal have en kautionsforsikring.

Kendelse

Rettens afgørelser kan træffes som dom, kendelse eller beslutning.

Klausul

Bestemmelse i for eksempel et testamente eller et pantebrev.

Klient

En anden betegnelse for kunder. Anvendes ofte om kunder hos advokater.

Klientkonto

En konto i et pengeinstitut hvor advokater indsætter penge, der for eksempel tilhører hans klienter.

Knæklån

Lån, hvor rente og/eller ydelse ændres efter en bestemt periode

Kodicil

Tilføjelse for eksempel til et testamente.

Kollateralt slægtskab

Slægtskab i sidelinien, dvs. hvor personer har fælles ophav, f. eks. søskende

Kollationspligt

Pligt til for en arving at tåle afkortning i arven af gaver ydet af arvelader, selv om denne ikke har truffet bestemmelse om ydelsen skal være et arveforskud. Blev ophævet i Danmark i 1845.

Kollegial ret

En domstol hvor der deltager flere dommere i behandlingen af sagen.

Kollektiv pensionsordning

Pensionsordning, hvor pensionsbidragene er de samme for gifte som for ugifte, f. eks. pensionskassepension

Kombinationssæreje

Herved forstås normalt en særejeform, hvor boslodden bliver fælleseje ved egen død og fuldstændigt særeje ved ægtefællens død.

Kommanditist

Deltager i et kommanditselskab. Kommanditisten hæfter alene for et begrænset beløb - indskud.

Kommanditselskab

Forkortes ofte K/S. Det er en selskabsform, hvor en af ejerne - komplementaren - hæfter personligt for selskabets gæld, mens de øvrige ejere - kommanditisterne - alene hæfter med deres indskud.

Komme frem

En meddelelse er kommet frem, når modtageren kan gøre sig bekendt med indholdet. I forhold til at komme frem er det uden betydning om modtageren læser meddelelsen. At en meddelelse kommer frem er for eksempel et krav i forhold til påbud.

Komme til kundskab

En meddelelse er kommet til kundskab, når modtageren har læst meddelelsen. At en meddelelse kommer til kundskab er for eksempel afgørende for, hvornår et tilbud kan tilbagekaldes.

Kommission

Tredjemandsforhold. Kommissionæren (mellemmanden) handler i eget navn, men for kommittentens (hovedmandens) regning.

Komparativ

Andet ord for sammenlignende.

Kompensationskrav

Godtgørelse til en "svag part". Anvendes blandt andet i forbindelse med samlivsophør blandt ugifte.

Komplemantar

Den deltager, der i et kommanditselskab hæfter personligt. Det kan godt være et selskab med begrænset hæftelse, f. eks. et anpartsselskab, der er komplementar.

Kompulsiv tvang

Tvang som retter sig mod vedkommendes vilje - ikke mekanisk tvang.

Komputabel

Sammenregnelig. Det er en betingelse for modregning, at hovedfordring og modfordring er komputable, f. eks. 2 krav på penge.

Koncern

Et moderselskab udgør sammen med datterselskaberne en koncern.

Koncipistreglen

En uklar aftale fortolkes imod affatteren

Koncession

Tilladelse fra det offentlige til at drive en vis virksomhed, f. eks. forsikringsvirksomhed

Kondemneret

Hvis en bygning er kondemneret, foreligger der et forbud mod at benytte den til beboelse eller ophold for mennesker.

Konfiskation

Når noget inddrages til fordel for statskassen. Anvendes blandt andet i forhold til udbytte ved strafbare forhold, jf. straffeloven § 75.

Konfusion

Sammensmeltning. Anvendes, når kreditor og debitor på en fordring bliver den samme person, f. eks. når en søn arver sin gæld til sin fader. Gælden er dermed bortfaldet.

Kongebrev

Gammelt udtryk for dispensation fra statsamtet for ægteskabsalderen på 18 år.

Konkurenceklausul

Når en funktionær overfor arbejdsgiveren forpligter sig til, af konkurrencehensyn ikke at drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan, jf. funktionærloven § 18. En konkurrenceklausul kan i nogle tilfælde tilsidesættes efter aftaleloven § 36.

Konkurs

Retsforfølgning (inddrivelse af gæld) af en insolvent skyldner hvor alle kreditorer i konkursorden skal dele hans formue.

Konkursdekret

Skifterettens kendelse om, at skyldnerens bo tages under konkursbehandling.

Konkursmassen

De aktiver (værdier), der bliver taget med under konkursbehandlingen. Det vedrører alt, skyldneren ejer på tidspunktet for konkursdekretet, og hvad han erhverver under konkursen. se konkursloven § 32 og 33. Undtaget er løn for eget arbejde.

Konkursorden

Rækkefølge mellem kreditorerne i konkursbo når skyldnerens formue skal deles, jf. konkursloven kap. 10.

Konneks

Fordringer der kommer af samme retsforhold. Der er en udvidet adgang til at modregne i forbindelse med sådanne krav.

Konservativ arvepagt

Aftale, hvor en arvelader forpligter sig til ikke at ændre et allerede bestående arvegrundlag, f. eks. ved at gøre et testamente uigenkaldeligt.

Konstituerende generalforsamling

Stiftende generalforsamling

Kontaktperson

Den person, som arvingerne i et privat skifte skal udpege til at modtage meddelelser på alles vegne, se dødsboskiftelovens § 25, stk. 6.

Kontantforbehold

Når der er aftalt kontant betaling, har sælger ret til at hæve købet, uanset at det solgte er afleveret til køber. Det kan være aktuelt, hvor køber for eksempel har betalt med en dækningsløs check. Det forudsætter, at sælger reagerer straks.

Kontantkøb

Når køber betaler samtidig med, at sælger udleverer det solgte - modsat kreditkøb.

Kontantlån

Kreditforeningslån hvor kurstab ved salg af obligationer betales over renten - modsat obligationslån.

Kontantpris

Den pris, hvortil en ejendom kan erhverves kontant uden overtagelse af lån.

Kontrakaution

Kaution for kautionistens regreskrav.

Kontrasignatur

Medunderskrift. Anvendes når ministre medunderskriver love, jfr. grundlovens § 14.

Konventionalbod

Aftale i en kontrakt, der fastsætter erstatningen for at overtræde bestemmelse i kontrakten, for eksempel en konkurrenceklausul.

Konvertibel obligation

Obligationer, der giver långiveren ret til at ombytte lånet med aktier på et givet tidspunkt.

Korrigerende fortolkning

Se arvelovens § 76

Kote

Højdeangivelse, typisk på bygningstegninger

Kreditaftale

Enhver aftale om kredit, for eksempel henstand med betaling, lån mv, se kreditaftaleloven § 4.

Kreditkonsignation

Sælgers levering af varer på kredit med ejendomsforbehold, med henblik på at køber videresælger varerne i eget navn og for egen regning.

Kreditkøb

Køb af løsøre, hvor sælger eller tredjemand (oprindeligt trepartsforhold) giver kredit, se kreditaftaleloven § 5.

Kreditomkostninger

Alle omkostninger ved en kreditaftale, inklusive stiftelsesomkostninger, renter, provision og evt. andre omkostninger, se kreditaftaleloven § 13.

Kreditor

Fordringshaver - den, der har et beløb til gode

Kreditorskifte

Når en ny part indtræder som kreditor. Kræver normalt ikke godkendelse fra skyldneren.

Kriminel lavalder

Den alder, hvor den pågældende kan straffes.

Krydsende børnebidrag

Begrebet anvendes, når forældre hver har et eller flere børn boende og betaler bidrag til de børn, som bor hos den anden

Krydsende livsforsikringer

Når A tegner en forsikring, der udbetales ved B's dødsfald, og B tegner en forsikring, der udbetales ved A's død. Bruges blandt ikke gifte samlevende. Der skal ikke betales boafgift, da præmien er betalt af den, der får beløb udbetalt.

Krydsende udtagelsesret

En ægtefælles ret til ved skifte af fælleseje efter separation eller skilsmisse at udtage visse aktiver, selv om disse tilhører den anden ægtefælles bodel. Gælder bl. a. familiens bolig, sommerhus samt indboet i det fælles hjem

Krydset check

En check forsynet med to parallelle streger på forsiden, hvilket betyder, at den kun må indløses af en af bankens kunder

Kulance

Betaling pr. kulance er udtryk for betaling uden at betaleren anser sig for retligt forpligtet hertil, evt. for at bevare et godt forhold til modtageren

Kuldlysning

Et barn født uden for ægteskab før d. 01.01.1938 kan få arveret efter faderen, hvis han har lyst barnet i kuld og køn, jfr. DL 5-2-70.

Kumulation

Sammenlægning af flere sager.

Kurator

Bostyrer i konkursbo.

Kurssikring

Aftale, der låser kursen på et kreditforeningslån, selvom lånet først tages hjem senere eller indfries senere.

Kurtage

Gebyr ved handel med værdipapirer.

Kutyme

Sædvane, for eksempel en sædvane i en branche.

Kvalitativ testationskompetence

Testators ret til i testamente at bestemme hvordan de enkelte dele (genstande)af boet skal fordeles.

Kvantitativ testationskompetence

Testators ret til ved testamente at bestemme hvem der skal arve den del af formuen, der ikke er tvangsarv.

Kære

Visse afgørelser - typisk kendelser - kan kæres til en højere ret. Andre afgørelser - typisk domme - kan ankes.

Kærefrist

Er normalt 2 uger, dog 4 uger i fogedsager

Køb

En gensidig aftale om at overdrage et aktiv mod betaling eller vederlag.

Køb på prøve

Se købelovens § 60

Køb med ejendomsforbehold

Kreditkøb, hvor sælgeren kan tage det solgte tilbage, hvis køber ikke betaler købesummen som aftalt, se Kreditaftaleloven § 6.

Køberet

Ret til at købe til en bestemt pris, når den pågældende ønsker det.

Købsaftale

Aftale om overdragelse af fast ejendom. Har erstattet udtrykket slutseddel

 

 

Lapsus

Andet ord for fejl.

Latent skattebyrde

Den skat, som følger med et aktiv, der udlægges med succession fra et bo, se Boafgiftslovens § 13a. Skatten skal ikke betales nu og her men på et senere tidspunkt.

Lavværgemål

En særlig form for værgemål, som fra d. 01.01.1997 er afskaffet og erstattet af samværgemål

Leasing

Leje. Anvendes mest om udlejning af driftsmidler som for eksempel maskiner.

Legal arving

Den, der arver efter loven (i modsætning til den, der arver efter testamente):
- ægtefælle.
- børn og børnebørn.
- forældre, søskende og disses børn.
- bedsteforældre

Legalisere

Bekræfte for eksempel notarens underskrift.

Legatar

Den der skal arve en bestemt angiven pengesum eller bestemt angivne formuegenstande, jf. dødsboskiftelovens § 13, stk. 1. Legatarer har ikke stemmeret i boet, jf. dødsboskiftelovens § 25, stk. 3, (forudsætningsvis).

Leje

En brugsret mod betaling.

Lejlighed

Beboelseslokalitet med dertil hørende selvstændigt køkken, normalt med indlagt vand og afløb. Er modstykket til enkeltværelser.

Levering

Sælgeres aflevering til køber. Leveringstidspunktet har betydning for, hvem der har risikoen for hændelige skader på varen.

Lex imperfecta

En lov, hvis overtrædelse hverken medfører straf eller ugyldighed

Lex loci celebrationis

Loven i det land, hvor vielsen er indgået

Lex posterior

Nyere lovbestemmelse går forud for ældre lovbestemmelse

Lex specialis

Specielle lovregler går forud for generelle lovregler.

Lex superior

Grundlovbestemmelse går forud for lovbestemmelse, som går forud for bestemmelse i bekendtgørelse

Licitation

Udbud af et anlægs- eller byggearbejde, således at flere opfordres til inden samme bestemte tidspunkt og på samme udbudsgrundlag at give skriftlige og bindende bud, idet det ved opfordringen tilkendegives, at også andre er opfordret til at byde. Ved offentlig licitation rettes opfordring til at byde ved bekendtgørelse i dagspressen eller på lignende måde til en ubestemt kreds. Ved bunden (ikke-offentlig) licitation rettes opfordringen til at byde direkte og alene til dem, fra hvem bud ønskes.

Likvidation

Afvikling og opløsning af et solvent selskab. En sådan likvidation besluttes af selskabets generalforsamling.

Likvidator

Den person, typisk en advokat, som generalforsamlingen har udpeget til at stå for en likvidation, eller
den person, altid en advokat, skifteretten udpeger til at foretage nærmere undersøgelser vedrørende et selskab, som Erhvervs- og selskabsstyrelsen har tvangsopløst.

Litis consortium

Nødvendigt procesfællesskab. Tilfælde, hvor det er nødvendigt, at flere personer optræder som procesfæller for at udgøre rette sagsøger eller sagsøgte, jf. Retsplejelovens § 255, stk. 2.

Litisdenunciation

Procesunderretning. Opfordring til trediemand om at indtræde i en retssag som biintervenient.

Livrente

En forsikring. En livrente udbetales med løbende ydelser på livstid.

Livsarvinger

En arveladers børn, børnebørn osv. Livsarvinger er sammen med ægtefællen tvangsarvinger.

Livsbetinget ydelse

Ydelse, som kun udbetales, hvis personen lever på et bestemt tidspunkt og kun så længe personer lever, f. eks en opsat livrente

Livsforsikring

Forsikring, hvor forsikringssummen kommer til udbetaling ved den forsikredes død eller ved den forsikredes opnåelse af en bestemt alder

Livsgave

En gave der gives, mens giveren er levende. Betegnelsen anvendes som modsætning til dødsgave.

Livstestamente

Tilkendegivelse om, at:
1) der ikke ønskes livsforlængende behandling i en situation, hvor testator er uafvendeligt døende, og
2) der ikke ønskes livsforlængende behandling i tilfælde af, at sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop eller lignende har medført så svær invaliditet, at testator varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt.

Locus regit actum

Stedet er afgørende for handlingen. Udtryk for, at en retshandel er gyldig, hvis den opfylder formkravene i det land, hvor den er indgået

Lokalplan

Plan vedtaget af kommunen efter regler for lokalplaner. Planen indeholder bestemmelser for anvendelse af området.

Lovlig tvang

Foreligger, når løftegiver trues med noget lovligt, og trues noget lovligt, og der desuden er en rimelig sammenhæng mellem det, der trues med ,og det, der trues til.

Lukkede døre

Når et retsmøde foregår for lukkede døre, har kun parterne og deres advokater, - eller i en straffesag tiltalte og anklageren - lov til at være tilstede i retslokalet. For eksempel må tilhørere og journalister forlade retsmødet. Det må ikke refereres, hvad der er sket i et lukket retsmøde.

Lægdommer

Det er dommere, der ikke ansat ved domstolene. Det er for eksempel domsmænd og boligretsdommere.

Løbedage

Periode efter forfaldsdagen, hvor der kan betales rettidigt. Løbedage anvendes ved for eksempel pantebreve og huslejebetaling.

Løbetid

Den periode hvor et lån skal afvikles.

Løfte

En viljeserklæring, der binder afgiveren, når det er kommet til modtagerens kundskab - modsat et påbud, som binder modtageren, når det er kommet frem til modtageren

Løsøre

Bruges om genstande som modsætning til fordringer og fast ejendom.

Løsøreejerpantebrev

Et ejerpantebrev med pant i løsøre.

Lån til brug

Aftale om vederlagsfri brug af en ting, hvor selve tingen skal leveres tilbage, når forholdet ophører.

Lån til eje

Overdragelse af ejendomsret over ting, således at modtageren skal tilbagelevere noget af samme art og mængde. Lån af penge er lån til eje.

 

 

Mageskifte

Bytte af fast ejendom.

Mandant

Den der giver fuldmagt.

Mandatar

Andet ord for en fuldmægtig.

Mandatsvig

Se straffelovens § 280

Mangel

Hvis det solgte ikke svarer til parternes aftale, til en garanti eller til det køber må forvente, er det en mangel. I nogle situationer kan det give køberen ret til at hæve handelen eller til at kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen.

Mangler ved forbrugerkøb

Se købelovens § 76

Massekrav

Krav der opstår i forbindelse med behandlingen af et konkursbo eller et insolvent dødsbo. Massekrav skal dækkes først. For dødsboer dog efter rimelige begravelsesudgifter.

Matrikelnummer

En fast ejendoms betegnelse i matriklen. Matrikelnumre tildeles af Kort og Matrikelstyrelsen.

Medkontrahent

Andet ord for en der indgår en aftale.

Mekanisk tvang

Når en person f. eks. tvinges til at underskrive, hvor en anden fører hans/hendes hånd.

Mellemdøde børn

I uskiftede boer, hvor førstafdøde er død for 1. april 1964, anses arven for falden ved førstafdødes død. Dør en af førstafdødes livsarvinger, inden den længstlevende dør, tilhører arven efter den førstafdøde det "mellemdøde barns" bo. Dette bo skal derfor genoptages, når længstlevende dør.

Mellemperiode

Perioden fra slutningen af afdødes sidste skattemæssige regnskabsår til og med dødsdagen, se dødsboskattelovens kap. 4.

Mellemrente

Rente til udligning mellem arvinger i et dødsbo. Anvendes når nogle arvinger har modtaget a conto udbetaling af arv.

Menneskerettigheder

Begrebet menneskerettigheder er en samlet betegnelse for de rettigheder, der indgår i FN’s universelle Menneskerettighedsdeklaration vedtaget i 1948 i FN’s Generalforsamling, i FN’s to konventioner fra 1966 om de borgerlige og politiske rettigheder og økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og i Europarådets konvention – Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) - til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder undertegnet i Rom i 1950 med tillægsprotokoller. EMRK er implementeret i dansk ret i 1992 og den Europæiske Menneskerettighedsdomstol påser, at Danmark overholder konventionens bestemmelser. Blandt menneskerettigheder regnes blandt andet religionsfrihed, ytringsfrihed, foreningsfrihed, beskyttelsen mod etnisk diskrimination og privatlivets fred.

Flere oplysninger om menneskerettigheder kan fås hos Institut for Menneskerettigheder, www.menneskeret.dk.

Menneskerettighedsdomstolen

Se ”Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol”

Mindreårig

Person under 18 år som ikke har indgået ægteskab.

Mindsterente

Den mindste rente, der efter kursgevinstsloven ikke udløser skat.

Misbrugskrav

Vederlagskrav i anledning af, at en ægtefælle har misbrugt sin rådighed over fælleseje, jfr. retsvirkningslovens § 23, stk. 1

Misligholdelse

Manglende opfyldelse af en forpligtelse. Det er for eksempel misligholdelse, når en lejer ikke betaler husleje.

Mixlån

Et lån, hvor bruttoydelsen er faldende i hele lånets løbetid, fordi lånet er en blanding af serielån og annuitetslån

Moderationspåtegning

Andet ord for en rykningspåtegning.

Moderselskab

Et aktie- eller anpartsselskab, som

1.    besidder flertallet af stemmerettighederne i et aktie- eller anpartsselskab,

2.    er aktionær eller anpartshaver i et selskab og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i selskabets bestyrelse eller, hvor et anpartsselskab ikke har nogen bestyrelse, direktion,

3.    er aktionær eller anpartshaver og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over selskabet på grundlag af vedtægterne eller aftale med dette i øvrigt,

4.    er aktionær eller anpartshaver og på grundlag af aftale med andre aktionærer eller anpartshavere råder over flertallet af stemmerettighederne i selskabet eller

5.    besidder aktier eller anparter i et selskab og udøver en bestemmende indflydelse over dette.

 

Modregning

Betaling af gæld ved modregning betyder, at skyldneren betaler sin egen gæld, med et tilgodehavende mod kreditor.

Morarente

Andet ord for den rente der skal betales, hvis ikke der betales til tiden.

Mortifikation

Retsakt, hvorved et dokument erklæres dødt og magtesløst. F. eks. kan et bortkommet pantebrev mortificeres ved dom.

Mortis causa

I anledning af død. Rådigheden mortis causa betyder retten til at disponere ved testamente i modsætning til rådigheden inter vivos, i levende live

Motivvildfarelse

Urigtig forudsætning, der har været bestemmende for en disposition. Også kaldet error in motivis eller ægte vildfarelse

Mundtlig aftale

En aftale der alene foreligger mundtlig. En sådan aftale er bindende for parterne, men der kan ved uenighed opstå bevisproblemer.

Myndighed

Evnen til at forpligte sig ved retshandler.

Mægling

Inden separation eller skilsmisse kan der ske mægling ved en præst, hvis begge parter er enige herom.

Møbellån

Salg til en kreditor med ret til tilbagekøb og ret til at leje det solgte med det formål at skaffe køberen sikkerhed for et krav. Skal ikke respekteres af sælgerens kreditorer, da der foreligger en omgåelse af kravet om tinglysning for at opnå beskyttelse ved pantsætning af løsøre, som forbliver i pantsætterens besiddelse.

Mønster

Et forbillede for en vares udseende eller for et ornament. Mønsterbeskyttelse opnås ved registrering i Patentdirektoratet

 

 

Narratio

Sagsfremstilling. Beskrivelse af de faktiske omstændigheder i en retssag. Narratio er en del af dommen.

Nasciturus

Ufødt barn. Kan have arveret, jfr. arvelovens § 94, stk. 1, hvorefter arveret tilkommer den, som lever ved arveladerens død, eller som er avlet forinden og senere bliver levende født.

Naturalisation

Når en udlænding gives statsborgerret. Det sker ved lov, se grundloven § 44, stk. 1.

Naturalopfyldelse

En aftale opfyldes med den lovede ydelse - en vare eller en tjenesteydelse.

Navnegældsbrev

Gældsbrev, der lyder på betaling til en bestemt person. Er et simpel gældsbrev, medmindre det utvetydigt angiver, at det skal være et omsætningsgældsbrev

Navneforbud

I straffesager kan retten forbyde, at der sker offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl for sigtede (tiltalte) eller andre, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres, se retsplejeloven § 31.

Ne bis in idem

Der må ikke føres proces to gange om samme spørgsmål. Den første sag har retskraft, således at en ny sag må afvises

Negativ kontraktsinteresse

Erstatning i kontraktsforhold. Parten stilles, som om aftalen ikke var indgået. Giver til forskel fra positiv opfyldelsesinteresse ikke erstatning for mistet fortjeneste.

Negotiabel

Omsætningsdokument, se gældsbrevsloven § 11, eller for eksempel veksel. Skyldneren efter en negotiabel fordring mister lettere indsigelser overfor køber af fordringen.

Negotiorum gestio

Uanmodet forretningsførelse. Retten til at handle på andres vegne - for at forhindre et truende tab - når de selv er forhindret.

Negotium mixtum cum donatione

Blandet gave og køb, f. eks. hvor en far overdrager en fast ejendom til sin søn for 500.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er en gave.

Nettogave

Gave, hvor giveren betaler gaveafgiften.

Nettoydelse

Ydelsen på et lån efter at skattefordelen er fratrukket bruttoydelsen

Normalbidraget

Basis børnebidrag.

Normalvedtægt

Vedtægter for ejerforeninger, som er gældende, hvis der ikke på ejendommen er tinglyst andet.

Notartestamente

Testamente, som er underskrevet på et dommerkontor eller i øvrigt foran en af dommerkontorets ansatte, som kan fungere som notar, se arvelovens § 41.

Notarialeattest

Notarens påtegning på et notartestamente, hvori det bevidnes, at testator har underskrevet testamentet i notarens overværelse, og hvor det tillige erklæres, om testator efter notarens opfattelse var i stand til fornuftsmæssigt at råde over sine ejendele

Noteret check

En check, som trassatbanken ved underskrevet påtegning på selve checken har bekræftet at ville honorere, hvis forevisning sker inden 20 dage fra udstedelsen

Notering af ejerpant

Notering af ejerens forbehold om senere at besætte en ledig plads i prioritetsrækkefølgen med en ny panteret, jfr. nærmere tinglysningslovens § 40, stk. 1

Notering af særeje

Notering i tingbogen om, at en ejendom tilhører ejeren som særeje

Nulla poena sine lege

Ingen straf uden lovhjemmel

Nullitet

Ugyldig selv om parterne ikke påstår det.

Nærmeste pårørende

Anvendes til beskrivelse af begunstigede i forsikringspolicer og pensionsordninger.

Det fremgår af forsikringsaftaleloven § 105 a og Pensionsopsparingsloven § 5 a, at nærmeste pårørende er:

1.    ægtefælle

2.    samlever

3.    børn, eller

4.    arvinger.

For at en samlever kan anses som nærmeste pårørende, skal samleveren leve sammen med forsikringstageren/kontohaveren på fælles bopæl og

 • Vente, have eller have haft et barn sammen med forsikringstageren/kontohaveren eller
 • have levet sammen med forsikringstageren/ kontohaveren i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.